Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028″

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – edycja 2024 rok

 

Rodzaj dotacji budżetowej:  dotacja celowa z budżetu państwa

Wartość dofinansowania w 2024r: 190 000,00 zł

Wartość całkowita w 2024r: 246 000,00 zł

Głównym założeniem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym,
o niskich dochodach. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży
w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

W ramach Programu realizowane są trzy moduły:

1 Moduł dla dzieci i młodzieży;

2 Moduł dla osób dorosłych (za realizację zadań wynikających z modułów 1 i 2 Programu odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego);

3 Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach (za realizację zadań wynikających z modułu 3 Programu odpowiada minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania).

Moduł 1 i 2 -  zapewnia pomoc dzieciom, uczniom i młodzieży oraz obejmuje pomocą osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore, niepełnosprawne i samotne w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Moduł  3  - to wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

 

W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane
w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy tj. osoby samotnie gospodarujące – 1 552,00 zł, osoby
w rodzinie – 1 200,00 zł

 

Umowę na dofinansowanie zadania podpisano 19.03.2024r.

 

 

Informujemy, że Gmina Siemień rozpoczęła resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 w formie pobytu dziennego.  

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.  

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością
i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny. 

 

 

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -

edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu w okresie od 1 ,marca 2024 r.
do 31 grudnia 2024 r. będzie realizował P
rogramu „Asystent osobisty osoby
 z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Głównym celem Programu jest prowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego
wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym.

Wsparciem w ramach Programu zostanie objętych 9 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Siemień.

Kwota dofinansowania: 255 118, 32zł

Całkowita  wartość: 2 55 118,32zł

 Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia- edycja-2024 lub pod nr telefonu 83 354 71 58

 

 

Informujemy, iż Gmina Siemień w 2024r. zamierza kontynuować resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 w formie pobytu dziennego.  

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny
lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują
nad nią całodobową opiekę.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.  

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością
i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny. 

Osoby zainteresowane ww. formą pomocy prosimy o kontakt z Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemieniu do dnia 15 listopada 2023r. osobiście lub telefonicznie pod  nr tel. 83 354 71 30

 

 

 

POPŻ 2014-2020 PP 2021 Plus – efekty

 

Gmina Siemień z terenu województwa lubelskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa
w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze
min. 10 kg.

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 237 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Siemień.

 

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 6 778,20 ton żywności w formie paczek żywnościowych.

 

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 60 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  warsztaty edukacyjnych w ramach działań towarzyszących.

 

 

 

 

 

 

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Głównym celem Programu jest prowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
• o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne) - 6 osób;
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne)
- 2 osoby;

• orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne) - 6 osób;

• orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne) - 3 osoby.
Wsparciem w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” zostanie objętych 17 osób w
Nabór wniosków w ramach Programu przyjmujemy do końca 2023 r. O zakwalifikowaniu
do Programu będzie decydować kolejność złożonych wniosków.
Ilość osób objętych wsparciem w 2024r. jest uzależniona od ilości otrzymanych środków
na realizacje Programu. Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać
na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia- edycja-2024 lub pod nr telefonu 83 354 71 58

 

 

Zmiany stanu prawnego dotyczącego uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu informuje o istotnych zmianach stanu prawnego dotyczącego  uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 roku

W dniu 26 lipca 2023 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1429), została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Powyższa ustawa wprowadza następujące zmiany do  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z póź. zm.) tj.:

 1) art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne;

2 ) art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka,

4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.”,

b) w art. 17 uchyla się ust. 1a i 1b,

c) w art.17 po ust. 3d dodaje się ust. 3e w brzmieniu:

„3e. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, rodzinie zastępczej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka sprawującym opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku
do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o której mowa w ust. 3, podwyższa się o 100% na drugą
i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki.”,

e) w art. 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;
osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa
w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.”;

Zgodnie z art 63 w/w ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie
o świadczeniach rodzinnych (w brzmieniu dotychczasowym), do których prawo powstało
do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Osoby, którym przed dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym (tj. przed
1 stycznia 2024 r.), albo od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego,
o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu dotychczasowym, zachowują, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo odpowiednio
do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego nie dłużej jednak
niż do końca okresu.

Osoby wskazane powyżej zachowują prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. W takim przypadku warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego
albo specjalnego zasiłku opiekuńczego jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku
o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 63 ust. 6 w/w ustawy, świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu dotychczasowym, albo zasiłek dla opiekuna nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki ma przyznane prawo do świadczenia wspierającego.

Zgodnie z art. 63 ust. 7 w/w ustawy, w przypadku gdy osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego postępowanie z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, o których mowa w ustawie zmienianejw art. 43
w brzmieniu dotychczasowym, lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 51, zawiesza się do czasu rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. W przypadku podjęcia zawieszonego postępowania prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna ustala się po dokonaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.

Zgodnie z art. 63 ust. 9 w/w ustawy, jeżeli osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego, wypłata świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna podlega wstrzymaniu. W przypadku odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wspierającego lub pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, odpowiednio świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu na jaki je przyznano, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie
o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu dotychczasowym.

Za nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna uważa się świadczenie lub zasiłek wypłacone za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające.

Zgodnie z art. 63 ust. 12 w/w ustawy, w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, zachowuje, do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki, prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo do zasiłku dla opiekuna, chyba że zgon osoby wymagającej opieki nastąpił przed dniem 1 stycznia 2024 r. W takim wypadku (zgodnie z art. 63 ust. 13 w/w ustawy) osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna nie traci prawa odpowiednio do:

1) świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w art. 17c ustawy o świadczeniach rodzinnych,

2) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

3) świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna, pomimo podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ustalenia tej osobie prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

Za osobę pobierającą na zasadach określonych w art. 63 ust. 12 ustawy  świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, Wójt Gminy
nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Do osób pobierających na podstawie przepisów dotychczasowych świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, stosuje się przepisy ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu dotychczasowym.

Od 2024 roku wprowadza się też istotną zmianę, polegającą na możliwości podjęcia pracy bez ograniczeń dla opiekunów dzieci do 18. roku życia. Po 18. roku życia możliwe już będzie ubieganie się już tylko o świadczenie wspierające.

Co ważne, opiekunowie oraz osoby z niepełnosprawnością będą mogli wspólnie podjąć decyzję o pozostaniu przy świadczeniu pielęgnacyjnym według starych zasad lub ubieganie się o świadczenie wspierające realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższymi zmianami informujemy, iż osoby które nabyły prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 31 grudnia 2023 r. zachowują prawo do niego na podstawie dotychczasowych przepisów.

 Powyżej przedstawione przepisy prawa obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r.

 Szczegółowe  informacje można uzyskać pod nr telefonu : 83 354 71 58

 

 

Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

 

Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
    Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału
w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.
    Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1823,60 zł)
w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi (1410,00 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

     W ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023 pomoc żywnościowa będzie udzielana w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału
w Programie odpowiadać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym, po uprzednim złożeniu oświadczenia o dochodzie netto osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

    Dystrybucja żywności będzie realizowana przez tutejszy Ośrodek. O terminach wydawania skierowań oraz dystrybucji żywności będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-żywnosc-2021-2027 oraz osobiście u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemieniu lub telefonicznie pod numerem telefonu 83 354 71 58

 

 

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy

 

W związku z otrzymaną dotacją celową od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  na zadania własne Gminy Siemień informujemy, że rusza nabór wniosków o pomoc finansową  w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych, które uległy zniszczeniu  w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 6 sierpnia 2023r.

Do wniosku o pomoc finansową należy dołączyć posiadaną dokumentacje potwierdzającą poniesione straty tj. kosztorys zniszczeń potwierdzony przez osobą uprawnioną, potwierdzenie otrzymanego odszkodowania, potwierdzenie otrzymania pomocy z innych źródeł (np. fundacji, stowarzyszeń, osób prawnych i fizycznych), w miarę posiadania zdjęcia potwierdzające poniesione szkody, faktury lub rachunki potwierdzające wydatki na odbudowę lub remont  budynków mieszkalnych.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć do dnia 31 października 2023 r.

W załączeniu Zarządzenie  Wójta Gminy Siemień w w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu pomocy finansowej          w formie jednorazowego zasiłku celowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2012r., o pomocy społecznej dla rodzin i osób, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych               w wyniku nawałnicy,  która miała miejsce na terenie gminy Siemień w dniu 6 sierpnia 2023 roku, wniosek o pomoc finansową wraz z obowiązkiem informacyjnym.

Załącznik

 

 

 

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu  uprzejmie informuje, iż rozpoczyna realizację  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w   Podprogramie 2021 Plus zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji  Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 235% odpowiedniego kryterium  dochodowego uprawniającego do korzystania z pomoc społecznej tj.:

 • 1 823,60 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 410,00 zł na osobę w rodzinie


Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są skontaktować  z tutejszym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (osobiście w siedzibie Ośrodka) w celu spisania  

skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

 

Skierowania należy złożyć do dnia 14 lipca 2023 r.

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  maj 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Lublinie do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa: Lubelskiego,  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód
  1. do 14.05.2025 nie przekraczał 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie,
  2. od 15.05.2025 nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie,

stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 1. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 

2

1

2,00

MAKARON JAJECZNY  

4

0,5

2,00

MLEKO UHT 

2

1

2,00

OLEJ RZEPAKOWY 

2

1

2,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE 

1

0,3

0,3

SZYNKA WIEPRZOWA 

3

0,3

0,9

 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS  do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

 

 

 

 

[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

 

 

 

 

 

POSZUKUJEMY RODZIN WSPIERAJĄCYCH

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.
Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U.
z 2022r poz..447 z późn. zm.)
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji
w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są
od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa
w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.


Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.
Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:
• w opiece i wychowaniu dzieci,
• prowadzeniu gospodarstwa domowego,
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.


R
odziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:
• ma stałe źródło utrzymania,
• ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
• uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
• przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.


Aby zostać rodziną wspierającą należy:
• złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemieniu, ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień w godzinach pracy:
poniedziałek - piątek od 7.30 – 15.30
• udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
• uzyskać pozytywną opinię GOPS,
• uzyskać pozytywną opinię psychologa
, • podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.


Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem,
z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu.
Więcej informacji można uzyskać u asystenta rodziny i Kierownika tutejszego GOPS.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

ZAŁĄCZNIKI

 

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023″

                                                                                                  

– DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
 2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
 3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ I NAZWA PROGRAMU:

Dotacja celowa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków w ustawie budżetowej na rok 2023.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023 roku:  210 000 zł

/słownie: dwieście dziesięć tysięcy zero złotych/

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2023 roku: 262 500 zł

/słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych/


REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE SIEMIEŃ

Dotacja w Gminie Siemień przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 ”Moduł dla osób dorosłych” polegającego na zapewnieniu posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocy osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu.

W 2022r. w ramach programu wydatkowano kwotę 261 858,02 zł, z tego kwota 209 400,00 zł stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa, z pomocy w formie posiłku skorzystało 74 osób, z zasiłku celowego 84 osoby. Łącznie z pomocy skorzystało 84 rodziny.

 

OKRES REALIZACJI ZADANIA

 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku
 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku.

 

 

 

 

Dodatek węglowy – informacja

 

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek węglowy to świadczenie wypłacane jednorazowo.

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,
 • główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

W celu otrzymania świadczenia, należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do gminy. Gmina może nas wezwać do uzupełnienia braków formalnych. Wzór wniosku jest jednolity dla wszystkich gmin. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy obejmuje gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwa stałe czyli węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.

Ważne! Aby otrzymać dodatek węglowy na ogrzanie gospodarstwa domowego, nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest miejsce zamieszkania.

Dodatek węglowy przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, które używa paliwa węglowego do ogrzewania. Aby otrzymać dodatek węglowy nie trzeba przedstawiać faktur na zakup paliwa węglowego. Niezbędne do otrzymania świadczenia jest spełnienie przesłanek wskazanych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz prawidłowe wypełnienie wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wniosek o dodatek węglowy dostępny w GOPS Siemień oraz do pobrania w załączniku.
Druk można będzie również pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dodatek węglowy można otrzymać przelewem na konto lub w formie gotówkowej.

Jeśli chcemy otrzymać dodatek przelewem, we wniosku o dodatek węglowy należy wpisać numer rachunku  płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Nie musi on należeć do osoby składającej wniosek o wypłatę dodatek węglowy.

Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy. Jednorazowe świadczenie jest przyznawane po rozpatrzeniu prawidłowo złożonego wniosku.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek o dodatek węglowy jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski przyjmuje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu.

Tel kontaktowy: 354 71 58, 354 71 61

 

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 3 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie
– dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który
ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Termin składania wniosków i wypłaty świadczenia:
Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Osoby, które nie złożą
wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do
31 października 2022 r.
Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone
w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca
stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek
do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana
najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.
Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy przysługuje:
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie
przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w
którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba
może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie
rozpatrzony pierwszy złożony.

Wysokość dodatku osłonowego:
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej
dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że
dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.
Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium
dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna
kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski będzie można składać:
− elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu
zaufanego
− tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Zadanie realizuje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu
ul. Stawowa 1b
21-220 Siemień
skrytka ePUAP – GOPSSiemien
Tel. 83 354 71 58, 83 354 71 61 

 

 

 

WIADOMOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH!

Informujemy, iż Gminie Siemień przyznano pomoc finansową w wys. 100 000,00 zł ramach modułu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku.

W projekt zaangażowały się kierownik GOPS Pani Magdalena Cupryn oraz pracownicy GOPS W Siemieniu, którzy dołożyli wszelkich starań i napisały wniosek o wsparcie rzeczowe osób niepełnosprawnych.

Z czego 60 000,00 zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu czyszcząco dezynfekcyjnego, oraz środków ochrony osobistej do placówek oświatowych na terenie gminy.

Natomiast 40 000,00 zł na paczki żywnościowe dla 80 osób niepełnosprawnych. Wartość jednej paczki wyniesie 500zł.

Liczy się kolejność zgłoszeń!

Paczki będą przekazywane w miesiącu grudniu.

Prosimy o zgłaszanie się osób niepełnosprawnych do GOPS w Siemieniu pokój nr 2 lub pokój nr 4 w celu złożenia niezbędnych dokumentów (oświadczenie oraz kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Osoby, które nie są w stanie osobiście zgłosić się do tut. GOPS prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy pod nr tel:

83 354 71 58 w. 93- kierownik GOPS

83 354 71 61 w. 94- pracownik socjalny

Mamy nadzieję, że pomoc rzeczowa w dużym stopniu odciąży Państwa budżet.