Jesteś tutaj: Start / Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Czym jest KDR
Program o nazwie Karta Dużej Rodziny oferuje rodzinom wielodzietnym system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z następujących zniżek ustawowych:

 • zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne w przypadku rodziców oraz małżonków rodziców;
 • zniżki w opłatach paszportowych - 75% w przypadku dzieci i 50% dla rodziców i małżonków rodziców;
 • bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.

Komu przysługuje
Beneficjentami programu są następujący członkowie rodziny wielodzietnej:

 • rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa niżej;
 • rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka;
 • dziecko - w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 r., poz. 697, z późn. zm.).


Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Opłaty
Karta jest przyznawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny w formie tradycyjnej (plastikowej) i/lub elektronicznej.
Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł w przypadku, gdy członek rodziny wielodzietnej po otrzymaniu karty w wybranej formie złoży wniosek o przyznanie dodatkowej formy karty. Na zasadzie przepisów przejściowych z opłaty za wydanie karty elektronicznej zwolnione są osoby, które z wnioskiem o przyznanie Karty Dużej Rodziny zwróciły się do 31 grudnia 2017 r., a wniosek o przyznanie dodatkowej formy karty złożą do 31 grudnia 2019 r.
Za wydanie duplikatu Karty pobiera się opłatę w wysokości 9,40 zł.

Warunki przyznania
Karta jest przyznawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • dziecku w wieku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu pozostałych członków rodziny wielodzietnej osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która oświadczy, że jest umocowana do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do jej odebrania w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Wnioski w formie papierowej są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemieniu (pok. nr 4) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/.

Wymagane dokumenty
Podczas składania wniosku należy przedstawić w szczególności:

 • w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku cudzoziemców poza w/w dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentami do pobrania można znaleźć na stronie https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/.

Wzory dokumentów - pliki do pobrania
 
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (96.9 KB)
 
Objaśnienia do wniosku (40.5 KB)
 
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01 (83 KB)

 
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02 (81.3 KB)

 
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03 (81.6 KB)

 
Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04 (88.1 KB)

 
Instrukcja - jak wypełnić elektroniczny wniosek o aplikację mKDR? (2.8 MB)

 
Instrukcja - jak wypełnić wniosek o ZKDR-04? (856.6 KB)Przydatne linki: