Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Statut

Gminnego Ośrodka pomocy  Społecznej

 w Siemieniu.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • 1

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
 3. Niniejszego Statutu.         
 • 2

Ośrodek  realizuje zadania gminy określone przepisami ustawy:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z poźn. zm.).
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych(DZ.U.Nr 71,poz.734 z poż. zm.)

 

 • 3
 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Siemień nie posiadającą osobowości prawnej,

    utworzoną w formie jednostki budżetowej w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy

    społecznej.

 1. Siedzibą Ośrodka jest budynek administracyjny Urzędu Gminy w Siemieniu.
 2. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Siemień.
 3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z napisem:

  „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

    21-220  Siemień, ul. Stawowa 1b

    tel.(83)354-71-58

    woj. lubelskie”

 

 1. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają przepisy w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.
 2. Gmina Siemień zapewnia warunki działalności i rozwoju Ośrodka odpowiadające jego zadaniom, a w szczególności: lokal, środki na wyposażenie i prowadzenie działalności statutowej.

 

Rozdział 2

Struktura Organizacyjna Ośrodka

 

 • 4
 1. Ośrodek jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnionych.
 2. Kierownik Ośrodka kieruje działalnością Ośrodka oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
 3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Siemień, który jest jednocześnie jego zwierzchnikiem służbowym.
 4. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy Kodeksu pracy, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 5. Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka wobec wszystkich władz, organów, instytucji i osób trzecich.
 6. Dla realizacji zadań statutowych Kierownik Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
 7. Kierownik Ośrodka lub upoważnieni pracownicy Ośrodka wydają decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustaw określonych w § 1, w oparciu o posiadane upoważnienia i pełnomocnictwa.

 

 • 5
 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska:

      1) kierownik GOPS,

      2) główny księgowy,

      3) pracownicy socjalni,

      4) kasjer ,

      5) opiekunki domowe,

      6) pracownik ds. świadczeń rodzinnych,

      7) asystenci rodzinni .

 1. Odpowiednio do uzasadnionych potrzeb Ośrodka oraz możliwości finansowych w Ośrodku mogą być zatrudnione inne osoby w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 2. Szczegółową organizację i zakres działania oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka ustalony przez Kierownika .
 3. 4. Porządek wewnętrzny, a także związane z procesem pracy prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników ustala Kierownik Ośrodka w regulaminie pracy ustalonym w drodze zarządzenia.

 

Rozdział 3

Cele i zadania Ośrodka

 • 6

Celem działania Ośrodka jest:

 • organizowanie pomocy społecznej dla umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia;
 • wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Siemień w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

 • 7

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do kompetencji gminy (zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę), zapewniając odpowiednią infrastrukturę dla realizacji tych zadań oraz środki na wynagrodzenia pracowników.

 

 • 8
 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należą:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

     2) sporządzanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej;

     3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

     4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

     5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

     6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

     7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia    zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

      8)  przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

      9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi  matką, ojcem lub rodzeństwem;

     10) praca socjalna;

     11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

     12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

     13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

14) dożywianie dzieci;

     15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

     16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tych domu;

17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

     18) sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

      19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

      20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

      21 ) Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej.

 

 1. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek należą:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz  kierowanie do nich osób wymagających opieki;

3) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie   zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

 

 1. Do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie realizowanych przez Ośrodek należą:
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejsca zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;

      6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,     posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt     tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7)  wypłacanie wynagradzania za sprawienie opieki.

 

 1. Obok zadań określonych w § 7 ust. 1 – 3 niniejszego Statutu, Ośrodek realizuje w imieniu Gminy Siemień inne zadania publiczne, w tym również zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, a wynikające z następujących ustaw:
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych(DZ. U.Nr 71,poz.734 z póż.zm)
 • innych ustaw jeżeli obowiązek ich realizacji przez Ośrodek wynika z odrębnych przepisów.

 

 • 9

Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i samorządowej współpracując  z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Ośrodka

 

 • 10
 1. Ośrodek jest jednostką budżetową.
 2. Działalność Ośrodka finansowana jest odpowiednio:

1) w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – z budżetu państwa;

2) w zakresie realizacji zadań własnych gminy – z budżetu gminy.

 1. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok budżetowy przez Kierownika Ośrodka.
 2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
 4. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.
 5. Obsługę finansowo – księgową jednostka prowadzi samodzielnie.

Rozdział  5

Nadzór i kontrola

 

 • 11
 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Siemień.
 2. W zakresie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Ośrodek, postępowania nadzorcze i kontrolne prowadzi Wojewoda Lubelski.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

 • 12

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.