Jesteś tutaj: Start / Akty Prawne

Akty Prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szczegółowe informacje dotyczące aktów prawnych można znaleźć pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w swej działalności opiera się na następujących aktach prawnych:


1) ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;

2) ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych;

3) ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

4) ustawę z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

5) ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;

6) ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego;

7) ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;

8) ustawę z dnia 7 września1991 roku o systemie oświaty;

9) ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;

10) ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

11) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

12) ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;

13) ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

14) ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

15) ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

16) ustawę z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym;

17) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

18) ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

19) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;

20) ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego
,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - z późniejszymi zmianami;