Zespół Interdyscyplinarny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
21 – 220 Siemień, ul. Stawowa 1b
numer kontaktowy: 83 354 71 61

 

Niebieska Karta

Każda osoba poszkodowana ma prawo do pomocy w tym spisania tzw. Niebieskiej Karty w sytuacji gdy jest dotknięta przemocą.

Niebieska Karta jest formularzem opisującym sytuacje, w których dochodzi do przemocy w rodzinie, a także działania podejmowane na rzecz osoby poszkodowanej.

Niebieska Karta może być wypełniona przez:

 • funkcjonariusza policji,

 • pracownika socjalnego,

 • lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny,

 • pedagoga, wychowawcę,

 • członka miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Po wypełnieniu Niebieska Karta jest przekazywana do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Siemieniu przy ulicy Stawowej 1b. Zespół Interdyscyplinarny został powołany przez Wójta Gminy Siemień a jego zadaniem jest integrowanie
i koordynowanie działania przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów oraz specjalistów w zakresie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinach oraz rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku.

Definicja przemocy

Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechaniem osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do  zachowań wbrew Twojej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodującą szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

- jest intencjonalna - przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

- siły są nierównomierne - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.

- narusza prawa i dobra osobiste - sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary, np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku.

      - powoduje cierpienie i ból - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Formy przemocy

 • przemoc fizyczna np. gdy ktoś, kogoś bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,

 • przemoc psychiczna np. gdy ktoś grozi Tobie, że wyrządzi Ci krzywdę, gdy kogoś obraża, wyzywa, poniża, pozbawia kontaktu z bliskimi, kontroluje, ciągle krytykuje,

 • przemoc seksualna np. gdy ktoś, kogoś zmusza do współżycia, do zachowań seksualnych nieakceptowanych,

 • przemoc ekonomiczna np. gdy ktoś, kogoś zmusza do oddawania pieniędzy, uniemożliwia podjęcie pracy, zmusza do zaciągania kredytów bez Twojej zgody,

- inne zachowania np. ktoś uniemożliwia korzystanie z pomieszczeń niezbędnych do zaspokojenia potrzeb (kuchnia, łazienka), uniemożliwia Tobie podjęcie pracy, niszczy Twoje rzeczy osobiste, demoluje mieszkanie itp.

 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym powoływanym przez burmistrza.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 •  

 Zespół Interdyscyplinarny ponadto:

 • opracowuje instrukcje, strategie i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy w rodzinie

 • monitoruje i ocenia pracę grup roboczych według przyjętych przez siebie założeń i wytycznych

 • podejmuje działania informacyjne i profilaktyczne przez edukację społeczności lokalnej i rodzin zagrożonych przemocą

 • podejmuje działania nakierowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry realizującej działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • wdraża działania usprawniające pracę grup roboczych.