Rodzaje Świadczeń

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.


Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
 • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Najczęściej udzielane świadczenia:

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej  a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł. miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł. miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
2)w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:
1)kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
2)kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. miesięcznie.

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy , może być  on wypłacony nadal niezależnie od dochodu , do dnia wynikającego z decyzji przyznającej  zasiłek okresowy , nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia , w którym osoba została zatrudniona i może on być wypłacany  nienależnie od dochodu nie częściej niż raz na dwa lata.
Okres na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Zasiłek celowy przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej lub w wyniku zdarzenia losowego może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
Zasiłek celowy może być wypłacony  nienależnie od dochodu ,  przez okres  do 2 miesięcy  od dnia, w którym osoba objęta została kontraktem socjalnym , w trakcie jego realizacji  stała się osoba zatrudnioną.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
2) Zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczową, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Usługi opiekuńcze
1)
osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
2) usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek , wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3) usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
4) specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
5) ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
6) Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 

Program wieloletni „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” na lata 2014-2020

Celem programu jest :
1) wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,
2) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
3) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
4) kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,


W ramach programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:
1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
3) osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie pomocy w w/w przypadku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w w/w trybie nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (tj. dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi 701  x150%= 1051,50 zł, natomiast dla osoby w rodzinie kryterium wynosi  528 x 150% = 792 zł.).