Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu.

Data publikacji strony internetowej: 2004-04-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2019-09-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.
 • Zamieszczone na stronie internetowej pliki multimedialne przed datą 2020-09-23 nie mają zapewnionego dostępu alternatywnego.
 • Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte mogą nie być dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30

Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Cupryn, gops@siemien.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (83) 354 71 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje na parterze budynku,
 • Podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku,
 • Poręcze przy schodach wejściowych do budynku,
 • Brak progów w budynku,
 • Sygnalizacja przywoławcza (W Ośrodku Pomocy Społecznej to narzędzie, które pozwala osobie potrzebującej pomocy wezwać pracownika. Dzięki temu pracownik może szybko zareagować i udzielić niezbędnej pomocy),
 • Ciągi komunikacyjne odpowiedniej szerokości,
 • Szerokie drzwi umożliwiające swobodny przejazd wózków inwalidzkich,
 • Toaleta dla niepełnosprawnych,
 • Kontrastowe oznaczenie drzwi dla osób słabowidzących,
 • Oświetlenie wejścia do Ośrodka,
 • Konsultant ds. osób niepełnosprawnych,
 • Asystent osoby niepełnosprawnej,
 • Informacja nt. rozkładu pomieszczeń w budynku (wizualna),
 • Monitoring wewnątrz budynku i wejścia do budynku,

Ułatwienia na stronie

 • Na stronie funkcjonują Skiplinki
 • Opcja zmiany wielkości czcionki
 • Możliwość włączenia podwyższonego kontrastu
 • Możliwość wejścia z psem przewodnikiem
 • Funkcjonująca wyszukiwarka treści na stronie
 • Focus wokół elementów nawigacyjnych
 • Możliwość wyłączenia styli CSS
 • Możliwość włączenia czcionki łatwej do czytania
 • Możliwość włączenia podświetlenia linków