Jesteś tutaj: Start / Oferty pracy

Oferty pracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego

1. Nazwę i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu

ul. Stawowa 1b
21-220 Siemień

2. Stanowisko: Pracownik socjalny
3. Ilość wolnych etatów: 2 etaty

4. Ilość złożonych ofert: 5, w tym spełniających wymogi formalne 2.
5. Wybrany kandydat: Ewa Trociuk

6. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Biorąc pod uwagę rozmowę z kandydatem z zakresu ustaw obowiązujących na danym
stanowisku oraz rezultat rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono że kandydatka spełniła
w najwyższym stopniu wymagania stawiane podczas rekrutacji na ww. stanowisko.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

Nazwa i adres jednostki:     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu

                                        Stawowa 1b

                                               21-220 Siemień

 

Nazwa i ilość wolnych stanowisk:  Pracownik socjalny, 2 etaty

 1. Wymagania niezbędne:  
 1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.), tj. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie,
 1. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 1 lit. c.
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zatrudnienia socjalnego, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 2. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego;
 3. gotowość podjęcia pracy;
 4. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole;
 5. odporność na stres;
 6. odpowiedzialność, sumienność i dokładność;
 7. dyspozycyjność i zaangażowanie;
 8. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 9. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji;
 10. prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

Zakres realizowanych zadań na stanowisku:

 1. praca socjalna;
 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
 3. dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych,
  a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 4. udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
 5. pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
  i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych
  na podniesienie jakości życia;
 11. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych.
 12. inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

 

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

 • kierować się zasadami etyki zawodowej;
 • kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności
  i prawa tych osób do samostanowienia;
 • przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę, grupę lub społeczność;
 • udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących
  im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
 • zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
 • podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach
  i samokształcenie.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- wymiar zatrudnienia: 1 etat;

- rodzaj umowy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

- miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu, ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień oraz prowadzenie czynności poza jednostką;

- praca w pomieszczeniach biurowych z obsługą komputera i urządzeń biurowych powyżej
4 godzin;

- pracownik wykonywał będzie obowiązki zgodnie z ustalonym przez przełożonego zakresem czynności;

- zatrudniona osoba będzie pracownikiem samorządowym na stanowisku urzędniczym którego obowiązki i uprawnienia określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz ustalony w zakładzie pracy regulamin pracy i wynagradzania. 

Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

 1. CV oraz list motywacyjny (własnoręcznie podpisane)
 2. wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(załącznik nr 1do ogłoszenia),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 4. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i nieposzlakowanej opinii,
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
 6. podpisana klauzula informacyjna – rekrutacja informacyjna (załącznik nr 2)
 7. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwa skarbowe

Kserokopie dokumentów, które składa  kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin składania dokumentów: 17.03.2023 r. do godz. 15:30
 2. Wymagane dokumenty aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego,” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu, ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.” Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.
 3. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci, których oferty zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym, zostaną telefonicznie zaproszeni do II etapu (rozmowa kwalifikacyjna).

Kierownik GOPS w Siemieniu zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu luty 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

                                                                                      Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                    Pomocy Społecznej w Siemieniu

                                                                                               - Jolanta Antoniuk -

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie

Klauzula Informacyjna