Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ”– EDYCJA 2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siemieniu ul. Stawowa 1B, 21-220 Siemień informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 INFORMACJE O PROGRAMIE

 Wartość otrzymanego dofinansowania: 205 650, 00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: : 205 650, 00 zł.

  

CEL I ADRESACI PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych  w formie wolontariatu;

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są  członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

 

NA CZYM MOGĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane
  przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.