Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY


OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ”– EDYCJA 2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siemieniu ul. Stawowa 1B, 21-220 Siemień
informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
– finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość otrzymanego dofinansowania: 59 338, 50 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 59 338, 50 zł.

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych
czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie
im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

ADRESACI

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej
 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • Członkowie rodziny,
 • Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

 • Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania
  w życiu społecznym.
 • Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce                

(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia              

i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe,
wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;