Perspektywa-wspieranie aktywnej integracji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Siemień, 19 czerwca 2020 r.

ROZEZNANIE RYNKU

 TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OSOBISTYCH

ORAZ

TRENING KOMPETENCJI ZAWODOWYCH


Projekt „Perspektywa-wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień”

Nr RPLU.11.01.00-06-0032/18

 

I DANE ZAMAWIAJĄCEGO

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIENIU

Stawowa 1B 21-220 Siemień

gops@siemien.pl

 

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w rybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy:

Kod CPV 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie treningów służących nabyciu kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych umożliwiających integrację społeczną
i powrót na rynek pracy 12 uczestników projektu tj. Treningu Kompetencji Społecznych
i Osobistych w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 12 osób (1 grupa) oraz Treningu Kompetencji Zawodowych w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 12 osób (1 grupa)
w terminie LIPIEC 2020 r. wraz z pokryciem kosztów administracyjnych tj. wynajem sali szkoleniowej, zakup materiałów dydaktycznych oraz zapewnienie wyżywienia.

Zakres zamówienia obejmuje, m.in.:

 1. Opracowanie programu szkoleń i harmonogramu realizacji usługi oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającego.

 2. Zapewnienie kadry trenerskiej spełniającej minimalne wymagania 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia szkoleń z zakresu rozwoju osobistego lub co najmniej 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w tym zakresie. Kadra musi legitymować się wykształceniem wyższym. Na etapie składania oferty wytaczające jest złożenie oświadczenia o posiadanym doświadczeniu, jednak na każdym etapie Zamawiający może zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających doświadczenie kadry Wykonawcy.

 3. Zapewnienie warunków lokalowych do prowadzenia szkoleń na czas realizacji zajęć oraz przerw między zajęciami tj. sal dydaktycznych/pomieszczeń mogących pomieścić swobodnie ilość osób+ trenera wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, dostosowane do potrzeb osób z niepełno sprawnościami (jeśli dotyczy) i zgodne z przepisami BHP oraz p.poż.

 4. Wykonawca ma obowiązek oznaczenia lokali, w tym sal/pomieszczeń oraz budynków,
  w których będą realizowane szkolenia zgodnie z przepisami i normami wskazanymi
  w Wytycznych/Dokumentach programowych dotyczących zasad promocji w ramach Funduszy Społecznych na lata 2014-2020 (plakat zostanie przekazany przez Zamawiającego).

 5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić w ramach każdej tematyki szkoleń materiały szkoleniowe: długopis, teczkę i notes oraz skrypt dla każdego uczestnika szkolenia.

 6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wyżywienia dla uczestników szkolenia podczas każdego dnia szkolenia tj. przerwy kawowe w godzinach realizacji kursu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Każda z przerw kawowych obejmuje: kawę z dodatkami (cukier, mleko lub śmietanka) min. 300ml/os., herbata z dodatkami (cukier, cytryna) min. 300ml/os., woda mineralna 0,3l 1 szt./os., ciasteczka kruche 100g/os. lub słone przekąski typu paluszki/krakersy lub owoce, Obiad- dwa pełnowartościowe, ciepłe posiłki w formie zupy i drugiego dania obiadowego. W przypadku zapotrzebowania (osoby z niepełnosprawnościami, dieta bezglutenowa, wegetarianizm, weganizm itp. - dania będą odpowiadały potrzebom zgłaszanym przez uczestników).

Wzór dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia usługi zostanie opracowany przez Wykonawcę po konsultacji z Zamawiającym.

Szkolenia będą realizowane w wymiarze 40 godzin dydaktycznych na grupę. Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Rozkład
i harmonogram zajęć zostanie ustalony z Zamawiającym po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

Koszty administracyjne (sale, materiały szkoleniowe, wyżywienie) związane z organizacją zajęć pokrywa Zamawiający.

Planowany termin realizacji zamówienia: lipiec 2020.

Planowane miejsce realizacji zajęć: gmina Siemień.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT:

 1. Oferty należy składać poprzez jeden z poniżej wskazanych sposobów:

a) drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres e-mail: gops@siemien.pl

b) osobiście w Biurze Projektu: ul. Stawowa 1B, Siemień.

c) pocztą lub kurierem na adres Biura Projektu: ul. Stawowa 1B, 21-220 Siemień.

(decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego przez jeden z powyżej wskazanych sposobów).

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 29.06.2020 r. do godz. 12.00.

 2. Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną.

 3. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.

 4. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

 5. Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi
  [w szczególności podatek VAT, składki ZUS, podatek, koszty uzyskania przychodu, w tym m.in. koszty dojazdu (tam i z powrotem) na miejsce realizacji usługi] oraz koszty wynajmu sali i zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz wyżywienia dla 12 osób x 2 treningi.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Oferty zostaną ocenione na podstawie kryterium: 100% cena.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana
w budżecie.

VIII INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego rozeznania rynkowego. Informacja o zmianach w treści rozeznania rynkowego oraz o nowym terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

 2. Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania do momentu upublicznienia modyfikacji.

 3. Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

 4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia oferty.

 5. W przypadku Wykonawców niebędących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej niezbędne jest posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Na etapie składania oferty wystarczające jest złożenie oświadczenia w ww. zakresie.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.

 7. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego Wykonawcy spełniających wszystkie wymogi objęte procedurą rozeznania rynku.

 

Załączniki:

Formularz oferty
FORMULARZ OFERTY

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OSOBISTYCH

ORAZ

TRENING KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

w ramach projektu:

Perspektywa-wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień”

Nr RPLU.11.01.00-06-0032/18

DANE WYKONAWCY:

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA

 

 

ADRES

 

 

E-MAIL

 

 

TELEFON

 

 

 

OFERTA CENOWA:

Przedmiot zamówienia

Cena jednostkowa brutto za

jedną osobę

(w PLN)

Całkowita cena brutto za

realizację przedmiotu

zamówienia

(w PLN)

Trening Kompetencji Społecznych
i Osobistych w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 12 osób (1 grupa) oraz Trening Kompetencji Zawodowych w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 12 osób (1 grupa) wraz z pokryciem kosztów administracyjnych.

 

 

OŚWIADCZENIA:

1) Oświadczam/y, iż posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Oświadczam/y, iż posiadam/y wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). (Oświadczenie dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).

4) Oświadczam/y, iż posiadam/y kadrę trenerską legitymującą się min. Wykształceniem wyższym, 2 letnim doświadczeniem zawodowym lub zrealizowanymi 200 godzinami szkoleń zgodnie z opisem w rozeznaniu rynku.

5) Oświadczam/y, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

Data


 

Podpis i/lub pieczęć Wykonawcy