Perspektywa-wspieranie aktywnej integracji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

ROZEZNANIE RYNKU

 TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OSOBISTYCH

ORAZ

TRENING KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIENIU

 1. Stawowa 1B Siemień

gops@siemien.pl

Projekt „Perspektywa-wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień”

Nr RPLU.11.01.00-06-0032/18

  SIEMIEŃ, 7 CZERWCA 2019 R.

 

 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIENIU

 1. Stawowa 1B 21-220 Siemień

gops@siemien.pl

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w rybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy:

Kod CPV 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie treningów służących nabyciu kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych umożliwiających integrację społeczną
i powrót na rynek pracy 12 uczestników projektu tj. Treningu Kompetencji Społecznych
i Osobistych w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 12 osób (1 grupa) oraz Treningu Kompetencji Zawodowych w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 12 osób (1 grupa)
w terminie czerwiec-lipiec 2019 r. wraz z pokryciem kosztów administracyjnych tj. wynajem sali szkoleniowej, zakup materiałów dydaktycznych oraz zapewnienie wyżywienia.

Zakres zamówienia obejmuje, m.in.:

 1. Opracowanie programu szkoleń i harmonogramu realizacji usługi oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającego.
 2. Zapewnienie kadry trenerskiej spełniającej minimalne wymagania 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia szkoleń z zakresu rozwoju osobistego lub co najmniej 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w tym zakresie. Kadra musi legitymować się wykształceniem wyższym. Na etapie składania oferty wytaczające jest złożenie oświadczenia o posiadanym doświadczeniu, jednak na każdym etapie Zamawiający może zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających doświadczenie kadry Wykonawcy.
 3. Zapewnienie warunków lokalowych do prowadzenia szkoleń na czas realizacji zajęć oraz przerw między zajęciami tj. sal dydaktycznych/pomieszczeń mogących pomieścić swobodnie ilość osób+ trenera wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, dostosowane do potrzeb osób z niepełno sprawnościami (jeśli dotyczy) i zgodne z przepisami BHP oraz p.poż.
 4. Wykonawca ma obowiązek oznaczenia lokali, w tym sal/pomieszczeń oraz budynków,
  w których będą realizowane szkolenia zgodnie z przepisami i normami wskazanymi
  w Wytycznych/Dokumentach programowych dotyczących zasad promocji w ramach Funduszy Społecznych na lata 2014-2020 (plakat zostanie przekazany przez Zamawiającego).
 5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić w ramach każdej tematyki szkoleń materiały szkoleniowe: długopis, teczkę i notes oraz skrypt dla każdego uczestnika szkolenia.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wyżywienia dla uczestników szkolenia podczas każdego dnia szkolenia tj. przerwy kawowe w godzinach realizacji kursu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Każda z przerw kawowych obejmuje: kawę z dodatkami (cukier, mleko lub śmietanka) min. 300ml/os., herbata z dodatkami (cukier, cytryna) min. 300ml/os., woda mineralna 0,3l 1 szt./os., ciasteczka kruche 100g/os. lub słone przekąski typu paluszki/krakersy lub owoce, Obiad- dwa pełnowartościowe, ciepłe posiłki w formie zupy i drugiego dania obiadowego. W przypadku zapotrzebowania (osoby
  z niepełnosprawnościami, dieta bezglutenowa, wegetarianizm, weganizm itp. - dania będą odpowiadały potrzebom zgłaszanym przez uczestników).

Wzór dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia usługi zostanie opracowany przez Wykonawcę po konsultacji z Zamawiającym.

Szkolenia będą realizowane w wymiarze 40 godzin dydaktycznych na grupę. Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Rozkład
i harmonogram zajęć zostanie ustalony z Zamawiającym po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

Koszty administracyjne (sale, materiały szkoleniowe, wyżywienie) związane z organizacją zajęć pokrywa Zamawiający.

Planowany termin realizacji zamówienia: od czerwca 2019 do lipca 2019.

Planowane miejsce realizacji zajęć: gmina Siemień.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT:
 2. Oferty należy składać poprzez jeden z poniżej wskazanych sposobów:
 3. a) drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres e-mail: gops@siemien.pl
 4. b) osobiście w Biurze Projektu: ul. Stawowa 1B, Siemień.
 5. c) pocztą lub kurierem na adres Biura Projektu: ul. Stawowa 1B, 21-220 Siemień.

(decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego przez jeden z powyżej wskazanych sposobów).

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 12.06.2019 r. do godz. 9.00.
 2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym
  w załączniku.
 3. Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną.
 4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
 5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
 6. Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi
  [w szczególności podatek VAT, składki ZUS, podatek, koszty uzyskania przychodu, w tym m.in. koszty dojazdu (tam i z powrotem) na miejsce realizacji usługi] oraz koszty wynajmu sali i zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz wyżywienia dla 12 osób x 2 treningi.

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Oferty zostaną ocenione na podstawie kryterium: 100% cena.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana
w budżecie.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego rozeznania rynkowego. Informacja o zmianach w treści rozeznania rynkowego oraz o nowym terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania do momentu upublicznienia modyfikacji.
 4. Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
 5. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia oferty.
 6. W przypadku Wykonawców niebędących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej niezbędne jest posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Na etapie składania oferty wystarczające jest złożenie oświadczenia
  w ww. zakresie.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.
 8. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego Wykonawcy spełniających wszystkie wymogi objęte procedurą rozeznania rynku.

 

 

Załączniki:

-Formularz oferty.

 

FORMULARZ OFERTY

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OSOBISTYCH

ORAZ

TRENING KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

w ramach projektu:

„Perspektywa-wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień”

Nr RPLU.11.01.00-06-0032/18

DANE WYKONAWCY:

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA

 

 

ADRES

 

 

E-MAIL

 

 

TELEFON

 

 

 

OFERTA CENOWA:

Przedmiot zamówienia

Cena jednostkowa brutto za

jedną osobę

(w PLN)

Całkowita cena brutto za

realizację przedmiotu

zamówienia

(w PLN)

Trening Kompetencji Społecznych
i Osobistych w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 12 osób (1 grupa) oraz Trening Kompetencji Zawodowych w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 12 osób (1 grupa) wraz z pokryciem kosztów administracyjnych.

 

 

OŚWIADCZENIA:

1) Oświadczam/y, iż posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Oświadczam/y, iż posiadam/y wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). (Oświadczenie dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).

4) Oświadczam/y, iż posiadam/y kadrę trenerską legitymującą się min. Wykształceniem wyższym, 2 letnim doświadczeniem zawodowym lub zrealizowanymi 200 godzinami szkoleń zgodnie z opisem w rozeznaniu rynku.

5) Oświadczam/y, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

Data

 

 

Podpis i/lub pieczęć Wykonawcy

 

 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Ja niżej podpisany, oświadczam, że Wykonawca:

nie jest powiązany z Zamawiającym tj. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Siemieniu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zamawiającego
a Zamawiającym, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Data

 

 

Podpis i/lub pieczęć Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

USŁUGI PORADNICTWA ZAWODOWEGO

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIENIU

 1. Stawowa 1B Siemień

gops@siemien.pl

Projekt „Perspektywa-wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień”

Nr RPLU.11.01.00-06-0032/18

 

Siemień, 17.07.2019 R.

 

 

 

 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIENIU

 1. Stawowa 1B 21-220 Siemień

gops@siemien.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w rybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy:

Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa

Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla 12 Uczestników/czek Projektu „Perspektywa-wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień” w wymiarze 6 godzin zegarowych na osobę,  Zamówienie obejmuje ma na celu wybór szkolenia zgodnego z posiadanymi predyspozycjami zawodowymi, psychologicznymi i zdrowotnymi. Poradnictwo odbywać się będzie
w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników z niepełnosprawnością.

Zakres zamówienia obejmuje, m.in.:

Indywidualną rozmowę doradczą w celu wybór szkolenia zgodnego z posiadanymi predyspozycjami zawodowymi, psychologicznymi i zdrowotnymi. Rozmowy doradcze będą odbywały się indywidualnie.

Wzór dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia usługi doradztwa zawodowego  zostanie opracowany po konsultacji z Zamawiającym.

Zadania będą realizowane w wymiarze 6 godzin zegarowych na osobę. Przez godzinę spotkania rozumie się 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Łącznie planuje się zrealizowanie 72 godzin zegarowych usług doradztwa zawodowego dla 12 osób. Rozkład
i harmonogram zajęć zostanie ustalony z Zamawiającym po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

Koszty administracyjne (sale, materiały szkoleniowe) związane z organizacją zajęć pokrywa Wykonawca.

Planowany termin realizacji zamówienia: od 26 lipca 2019 do 16 sierpnia 2019.

Planowane miejsce realizacji zajęć: Siemień.

 

 IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT:

 1. Oferty należy składać poprzez jeden z poniżej wskazanych sposobów:
 2. a) drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres e-mail: gops@siemien.pl
 3. b) osobiście w Biurze Projektu: ul. Stawowa 1B, Siemień.
 4. c) pocztą lub kurierem na adres Biura Projektu: ul. Stawowa 1B, 21-220 Siemień.

(decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego przez jeden z powyżej wskazanych sposobów).

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 19.07.2019 r. do godz. 9.00.
 2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym
  w załączniku.
 3. Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną.
 4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
 5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
 6. Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi
  [w szczególności podatek VAT, składki ZUS, podatek, koszty uzyskania przychodu, w tym m.in. koszty dojazdu (tam i z powrotem) na miejsce realizacji usługi] oraz koszty wynajmu sali i zapewnienia materiałów szkoleniowych.

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Oferty zostaną ocenione na podstawie kryterium: 100% cena.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana
w budżecie.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego rozeznania rynkowego.
 2. Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia oferty.
 4. Wykonawca powinien posiadać min. 2 letnie doświadczenie lub 200 zrealizowanych godzin w zakresie podobnym do niniejszego rozeznania rynku. Na etapie składania oferty wytaczające jest złożenie oświadczenia o posiadanym doświadczeniu, jednak na każdym etapie Zamawiający może zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy.
 5. W przypadku Wykonawców niebędących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej niezbędne jest posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) w zakresie doradztwa zawodowego. Na etapie składania oferty wystarczające jest złożenie oświadczenia w ww. zakresie.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.
 7. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego Wykonawcy spełniających wszystkie wymogi objęte procedurą rozeznania rynku.

 Załączniki:

-Formularz oferty.

 FORMULARZ OFERTY

USŁUGI PORADNICTWA ZAWODOWEGO

w ramach projektu:

„Perspektywa-wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień”

Nr RPLU.11.01.00-06-0032/18

 

DANE WYKONAWCY:

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA

 

 

ADRES

 

 

E-MAIL

 

 

TELEFON

 

 

 

OFERTA CENOWA:

Przedmiot zamówienia

Cena jednostkowa brutto za

przeprowadzenie jednej godziny

poradnictwa zawodowego

(w PLN)

Całkowita cena brutto za

realizację przedmiotu

zamówienia

(w PLN)

USŁUGA PORADNICTWA ZAWODOWEGO- 72 godziny zegarowe dla 12 osób przeprowadzona zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z kosztami administracyjnymi.

 

 

 

OŚWIADCZENIA:

1) Oświadczam/y, iż posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Oświadczam/y, iż posiadam/y wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ)
w zakresie doradztwa zawodowego oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). (Oświadczenie dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).

4) Oświadczam/y, iż posiadam/y min. 2 letnie doświadczenie lub zrealizowane 200 godzin zgodne z rozeznaniem rynku.

5) Oświadczam/y, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 

Data

 

 

Podpis i/lub pieczęć Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Ja niżej podpisany, oświadczam, że Wykonawca:

nie jest powiązany z Zamawiającym tj. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Siemieniu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zamawiającego
a Zamawiającym, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Data

 

 

Podpis i/lub pieczęć Wykonawcy