Regulamin Organizacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIENIU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

                                                                                                              § 1
Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu określa szczegółową organizację pracy, zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

                                                                                                              § 2
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1.    gminie – oznacza to wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy Siemień,
2.    ośrodku – oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu,
3.    kierowniku – oznacza to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu,
4.    głównym księgowym – oznacza to Głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu,
5.    pracowniku – oznacza to osobę zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemieniu  na podstawie umowy o prace,
6.    regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin organizacyjny
                                                                                                              § 3
1.    Ośrodek jest jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej.
2.    Ośrodek realizuje zadania określone ustawą z 12 marca 2004 r o pomocy społecznej  /Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362/ oraz określone innymi ustawami w tym zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie zgodnie z upoważnieniami udzielonymi  przez,  Wójta Gminy Siemień
3.    W celu realizacji zadań pomocy społecznej, Ośrodek współpracuje  z samorządem lokalnym, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, placówkami służby zdrowia, kościołami , zakładami pracy oraz osobami fizycznymi i prawnymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

                                                                                                              § 4
1.    Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową.
2.    Teren działania Ośrodka obejmuje Gminę Siemień.
3.    Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Siemień.
                                                                                                              § 5
1.    Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2.    W przypadku nieobecności Kierownika, Ośrodkiem kieruje pracownik upoważniony przez Kierownika.

                                                                                                              § 6
1.    Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy Siemień.
2.    Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka wykonuje Kierownik.

                                                                                                               § 7
Rozdział 2.
Zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób kierujących pracą Ośrodka.

                                                                                                                § 8
Kierownik kieruje jednostką, odpowiada za działalność, realizację zadań Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz, do obowiązków Kierownika należy w szczególności:
1.    Kierowanie Ośrodkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Reprezentowanie Ośrodka we wszystkich sprawach dotyczących jego działalności.
3.    Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa w przedmiocie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym                          i fakultatywnym.
4.    Realizację zadań pomocy społecznej, tak w zakresie zadań zleconych gminie, zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.
5.    Organizowanie działalności Ośrodka.
6.    Opracowywanie projektów, planów, prognoz finansowych w zakresie potrzeb pomocy Społecznej.
7.    Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonanie zadań wynikających z opracowanych planów.
8.    Kontrolowanie stopnia realizacji zadań przez podległych pracowników.
9.    Podejmowanie innych decyzji należących do zadań Ośrodka, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących z Ośrodka.
10.    Współpraca z Komisjami przy Urzędzie Gminy Siemień.
11.    Współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy samorządami lokalnymi, instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi  w realizacji zadań z pomocy społecznej.
12.    Składanie Radzie Gminy Siemień corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
13.    Prawidłową, zgodną z przepisami Ośrodka, politykę zatrudnieniowo-kadrową.
14.    Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie Ośrodka.

                                                                                                                 § 9
Główny Księgowy kieruje całokształtem zagadnień finansowych Ośrodka i jest odpowiedzialny za realizację tych zadań. Do obowiązków Głównego Księgowego należy:
1.    Prowadzenia rachunkowości jednostki.
2.    Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.
3.    Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4.    Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5.    Organizowanie polityki księgowej i rachunkowości Ośrodka.
6.    Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian.
7.    Składanie kontrasygnaty na dokumentach mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych.
8.    Opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analizy.
9.    Opracowywanie projektu budżetu oraz uchwał i zarządzeń z nim związanych.
10.    Nadzór nad prawidłowością sporządzania planów finansowych.
11.    Opracowywanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.
12.    Współdziałanie z Kierownikiem w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych działalności Ośrodka.
13.    Przygotowywanie i opracowywanie sprawozdań finansowych.
14.    Sporządzanie analiz ekonomicznych z działalności Ośrodka.
15.    Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka, a przeznaczonych na określone cele i zadania.
16.    Rozliczanie funduszu płac, nagród, świadczeń na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
17.    Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika Ośrodka, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, ustalanie wysokości odpisów amortyzacyjnych oraz salda pogotowia kasowego.
18.    Dekretowanie dokumentów księgowych.             
19.    Prowadzenie kontroli finansowej w Ośrodku.
20.    Współpraca w zakresie całokształtu zagadnień Ośrodka ze Skarbnikiem Gminy Siemień
21.    Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw finansowy Ośrodka.
22.    Współpraca w zakresie całokształtu zagadnień finansowych Ośrodka ze Skarbnikiem Gminy Siemień.
23.    Obsługa i nadzór finansowy nad realizowanymi przez Ośrodek projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 3.
Zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w Ośrodka.

                                                                                                                        § 10
1.    Do zadań  i kompetencji pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku należy:
1)    praca socjalna,
2)    dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
3)    udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
4)    pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
5)    udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
6)    pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
7)    współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
8)    inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiowa oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
9)    współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
10)    w toku realizacji obowiązków wynikających z tego zakresu kierowanie się zasadami etyki zawodowej oraz zasadą dobra osób i rodzin, poszanowaniem ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
11)    przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę zgłaszających się po pomoc,
12)    udzielanie osobom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
13)    zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
14)    podnosić kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie,
15)    kompletowanie i prowadzenie dokumentacji osób korzystających z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
16)    opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym,
17)    przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjnych w przedmiocie stanu rozpoznania potrzeb społecznych na terenie działania Ośrodka,
18)    realizacja programów rządowych z zakresu pomocy społecznej,
19)    współpraca przy analizie i ocenie potrzeb społecznych w celu sporządzania bilansów potrzeb         w zakresie pomocy społecznej,
20)    współpraca z Kierownikiem w celu prawidłowej realizacji budżetu w zakresie świadczeń pomocy społecznej poprzez dokonywanie analiz realizacji planu,
21)    przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań w zakresie pomocy społecznej,
22)    przygotowywanie wzorów decyzji administracyjnych w przedmiocie realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej,
23)    prowadzenie komputerowej bazy danych klientów pomocy społecznej w Ośrodku i jej przetwarzanie dla potrzeb realizacji świadczeń,
24)    przyjmowanie wniosków i wywiadów środowiskowych oraz przetwarzanie ich w komputerowych programach obowiązujących w Ośrodku,
25)    przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej i innych ustaw obowiązujących w Ośrodku, jak również o umieszczenie podopiecznych w lokalnych placówkach opiekuńczych,
26)    przygotowywanie decyzji i organizowanie pogrzebów zmarłych z terenu Gminy Siemień, którzy tego wymagają,
27)    prowadzenie dokumentacji spraw związanych z realizacją świadczeń ubezpieczonych podopiecznych Ośrodka,
28)    sporządzanie list wypłat i niezbędnych dokumentów do ich realizacji ,
29)    przygotowywanie zaświadczeń klientów pomocy społecznej z zakresu pomocy społecznej,
30)    przestrzeganie terminowości realizacji świadczeń.
                                                                                                                                  § 11
Do zadań i kompetencji pracownika księgowości należy:

1)    rozliczanie rachunków do umów zleceń i umów o dzieło – naliczanie i przekazywanie podatków, obciążeń ZUS i składek zdrowotnych,
2)    sporządzanie list płac pracowników Ośrodka,
3)    sporządzanie przelewów dotyczących list płac ,
4)    obliczanie, rozliczanie i przekazywanie co miesiąc do ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe za ubezpieczonych oraz składek na fundusz pracy,
5)    sporządzanie comiesięcznych raportów rozliczeniowych ZUS DRA, RCA, RSA, RZA,
6)    sporządzanie comiesięcznych raportów imiennych RMUA o pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracowników,
7)    naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego,
8)    wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów emerytalno-rentowych (ZUS Rp-7),


                                                                                                                                   § 12
Do zadań kasjera należy
1)   prowadzenie kasy Ośrodka,
2)  dokonywanie wypłat wynagrodzeń pracowników ,zasiłków z pomocy społecznej
      oraz świadczeń rodzinnych,
3)  przyjmowanie wypłat z tytułu świadczonych usług opiekuńczych,
4)  systematyczne rozliczanie przyjętych wypłat poprzez odprowadzanie ich na
      właściwe konto bankowe,
5)  sporządzanie raportów kasowych z wpłat i wypłat,
6)  zabezpieczenie powierzonej gotówki oraz innych składników majątkowych przed
      kradzieżą ,zniszczeniem lub zagubieniem.

                                                                                                                                    § 13
Do zadań i kompetencji pracownika świadczeń rodzinnych należy:
1)    analiza i ocena potrzeb w celu sporządzenia bilansów potrzeb w zakresie realizacji ustawy o świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów,oraz zasiłków dla opiekunów.
2)    planowanie i realizacja budżetu w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,oraz zasiłków dla opiekunów.
3)    przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów.
4)    współpraca z Kierownikiem i Głównym księgowym w celu prawidłowej realizacji budżetu                      w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów. poprzez dokonywanie analiz realizacji planu,
5)    przygotowywanie wzorów wszelkich typów decyzji administracyjnych w przedmiocie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów.
6)    nadzór nad terminową realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i   zasiłków dla opiekunów oraz kontrolowanie stopnia realizacji,
7)    przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów.
8)    kwalifikowanie wniosków o przyznanie świadczeń z zakresu ustawy o świadczeniach oraz zasiłków dla opiekunów.
9)    prowadzenie dokumentacji spraw związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów.
10)    prowadzenie teczek decyzyjnych klientów,
11)    prowadzenie odpowiednich rejestrów dotyczących dokumentacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów.
12)    prowadzenie komputerowej bazy danych osób ubiegających się o świadczenia z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych , zasiłków dla opiekunów oraz jej przetwarzanie dla potrzeb realizacji tych świadczeń,
13)    sporządzanie list wypłat i niezbędnych dokumentów do realizacji przez dział księgowości,
14)    miesięczne sporządzanie informacji niezbędnej do zapotrzebowania środków finansowych na realizację wypłat z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów.
15)    ustalanie wysokości środków finansowych na wypłatę świadczeń z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłków dla opiekunów.  oraz kosztów związanych z obsługa tych świadczeń, niezbędnej do opracowania rocznego planu działalności Ośrodka w tym zakresie.

                                                                                                                                     § 14
Do zadań i kompetencji pracownika do spraw dodatków  mieszkaniowych należy:
1)    prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2)    przyjmowania wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach,
3)    kwalifikowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
4)    przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych,
5)    naliczanie dodatków mieszkaniowych,
6)    sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych
7)    prowadzenie odpowiednich rejestrów dotyczących dodatków mieszkaniowych,
8)    prowadzenie komputerowej bezy danych dotyczącej dodatków mieszkaniowych,
9)    współpraca z pracownikami socjalnymi w celu udzielenia w uzasadnionych przypadkach kompleksowej pomocy,
                                                                                                                                      § 15
Do zadań  pracowników świadczących usługi opiekuńcze należy:
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm./
Zakres świadczonych usług opiekuńczych obejmuje czynności:
1. Zaspokajanie codziennych potrzeb  życiowych:
1)    utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego (bez generalnych porządków i mycia okien),
2)    utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych,
3)    przygotowywanie posiłków lub pomoc w ich przygotowaniu, z uwzględnieniem diety,
4)    zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego (w pobliżu jego miejsca zamieszkania),
5)    pomoc przy spożywaniu posiłków,
6)    pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży,
7)    zanoszenie i odbieranie bielizny pościelowej z pralni,
8)    palenie w piecu oraz dostarczanie węgla i drewna do mieszkania podopiecznego,
9)     przynoszenie wody oraz wynoszenie nieczystości,
10)    zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept,
11)    załatwianie spraw urzędowych,
2.    Opieka higieniczna
1)    pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (pomoc przy myciu i ubieraniu),
2)    zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka,
3)    pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych – pomoc w dojściu do toalety.
3.    Zalecona przez lekarza pielęgnacja:
1)    podawanie leków, okłady, nacieranie,
2)    zmiana pozycji obłożnie chorego w łóżku w celu zapobiegania odleżynom i odparzeniom,
4.    W miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem:
1)    organizowanie spacerów,
2)    organizowanie czasu wolnego.
                                                                                                                                            § 16
Rozdział 4.
Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
                                                                                                                                             § 17
Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Ośrodku odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisami szczegółowymi i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Ośrodku.
                                                                                                                                             § 18
1.    Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do sprawnego, rzetelnego i kulturalnego rozpatrywania indywidualnych skarg i wniosków obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:
1)    niezwłocznego załatwiania spraw, a jeśli to niemożliwe do określenia terminu załatwienia,
2)    udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów.
3)    według potrzeb bieżącego informowania zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy.
2.    Rozpatrywanie spraw należy do pracownika merytorycznie odpowiedzialnego ze względu na przedmiot sprawy.
3.    Rozpatrywanie skarg i wniosków, dotyczących bieżącej działalności Ośrodka i podejmowanych przez pracowników działań przygotowują pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za określone czynności i przedstawiają je do akceptacji i podpisu Kierownika Ośrodka.
4.    Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków  od poniedziałku do piątku.
5.    Rejestr skarg i wniosków prowadzi Kierownik Ośrodka.
Rozdział 5
Zasady podpisywania pism, decyzji i innych dokumentów.

                                                                                                                                              § 19
1.    Do podpisu wyłącznie przez Kierownika Ośrodka zastrzeżone są następujące dokumenty:
1)    decyzje i postanowienia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
2)    zarządzenia wewnętrzne,
3)    korespondencja wychodząca, za wyjątkiem korespondencji, do podpisywania której Kierownik Ośrodka upoważnił inne osoby,
4)    decyzje w sprawach osobowych pracowników Ośrodka,
5)    sprawozdania, na których wymagany jest podpis Kierownika,
6)    inne dokumenty zastrzeżone przepisami prawa.
2.    Pisma o których mowa w ust. 1 przygotowują, a następnie przedkładają do akceptacji i podpisu Kierownika pracownicy Ośrodka.
3.    Kierownik udziela i przyznaje:
1)    urlopy pracownikom Ośrodka,
2)    nagrody dla pracowników Ośrodka.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe.
                                                                                                                                                 § 20
1.    Kierownik Ośrodka opracowuje zakresy czynności dla podległych im pracowników .
2.    Zakresy czynności o których mowa w ust. 1 podpisuje Kierownik Ośrodka.

                                                                                                                                                  § 21
Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie a dotyczące funkcjonowania Ośrodka ustala Kierownik w formie zarządzeń wewnętrznych.