Regulamin Organizacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIENIU

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

 

 • 1

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu określa szczegółową organizację pracy, zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

 

 • 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. gminie – oznacza to wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy Siemień,
 2. ośrodku – oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu,
 3. kierowniku – oznacza to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu,
 4. głównym księgowym – oznacza to Głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu,
 5. pracowniku – oznacza to osobę zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemieniu na podstawie umowy o prace,
 6. regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin organizacyjny
 • 3
 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej.
 2. Ośrodek realizuje zadania określone ustawą z 12 marca 2004 r o pomocy społecznej    /Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362/ oraz określone innymi ustawami w tym zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie zgodnie z upoważnieniami udzielonymi  przez,  Wójta Gminy Siemień
 3. Do zadań ośrodka należy także obsługa organizacyjno-techniczna ZI (zgodnie z ustawa o przeciwdziałaniu przemocy)
 4. W celu realizacji zadań pomocy społecznej, Ośrodek współpracuje z samorządem lokalnym, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, placówkami służby zdrowia, kościołami , zakładami pracy oraz osobami fizycznymi i prawnymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

 

 • 4
 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową.
 2. Teren działania Ośrodka obejmuje Gminę Siemień.
 3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Siemień.
 • 5
 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
 2. W przypadku nieobecności Kierownika, Ośrodkiem kieruje pracownik upoważniony przez Kierownika.

 

 • 6
 1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy Siemień.
 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka wykonuje Kierownik.

 

 • 7

Rozdział 2.

Zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób kierujących pracą Ośrodka.

 

 • 8

Kierownik kieruje jednostką, odpowiada za działalność, realizację zadań Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz, do obowiązków Kierownika należy w szczególności:

 1. Kierowanie Ośrodkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Reprezentowanie Ośrodka we wszystkich sprawach dotyczących jego działalności.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa w przedmiocie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym.
 4. Realizację zadań pomocy społecznej, tak w zakresie zadań zleconych gminie, zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.
 5. Organizowanie działalności Ośrodka.
 6. Opracowywanie projektów, planów, prognoz finansowych w zakresie potrzeb pomocy Społecznej.
 7. Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonanie zadań wynikających z opracowanych planów.
 8. Kontrolowanie stopnia realizacji zadań przez podległych pracowników.
 9. Podejmowanie innych decyzji należących do zadań Ośrodka, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących z Ośrodka.
 10. Współpraca z Komisjami przy Urzędzie Gminy Siemień.
 11. Współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy samorządami lokalnymi, instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi w realizacji zadań z pomocy społecznej.
 12. Składanie Radzie Gminy Siemień corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 13. Prawidłową, zgodną z przepisami Ośrodka, politykę zatrudnieniowo-kadrową.
 14. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie Ośrodka.

 

 • 9

Główny Księgowy kieruje całokształtem zagadnień finansowych Ośrodka i jest odpowiedzialny za realizację tych zadań. Do obowiązków Głównego Księgowego należy:

 1. Prowadzenia rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Organizowanie polityki księgowej i rachunkowości Ośrodka.
 6. Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian.
 7. Składanie kontrasygnaty na dokumentach mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych.
 8. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analizy.
 9. Opracowywanie projektu budżetu oraz uchwał i zarządzeń z nim związanych.
 10. Nadzór nad prawidłowością sporządzania planów finansowych.
 11. Opracowywanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.
 12. Współdziałanie z Kierownikiem w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych działalności Ośrodka.
 13. Przygotowywanie i opracowywanie sprawozdań finansowych.
 14. Sporządzanie analiz ekonomicznych z działalności Ośrodka.
 15. Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka, a przeznaczonych na określone cele i zadania.
 16. Rozliczanie funduszu płac, nagród, świadczeń na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 17. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika Ośrodka, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, ustalanie wysokości odpisów amortyzacyjnych oraz salda pogotowia kasowego.
 18. Dekretowanie dokumentów księgowych.
 19. Prowadzenie kontroli finansowej w Ośrodku.
 20. Współpraca w zakresie całokształtu zagadnień Ośrodka ze Skarbnikiem Gminy Siemień
 21. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw finansowy Ośrodka.
 22. Współpraca w zakresie całokształtu zagadnień finansowych Ośrodka ze Skarbnikiem Gminy Siemień.
 23. Obsługa i nadzór finansowy nad realizowanymi przez Ośrodek projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rozdział 3.

Zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w Ośrodka.

 

 • 10
 1. Do zadań i kompetencji pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku należy:
 • praca socjalna,
 • praca w ZI oraz grupach roboczych,
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiowa oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 • w toku realizacji obowiązków wynikających z tego zakresu kierowanie się zasadami etyki zawodowej oraz zasadą dobra osób i rodzin, poszanowaniem ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
 • przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę zgłaszających się po pomoc,
 • udzielanie osobom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
 • zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
 • podnosić kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie,
 • kompletowanie i prowadzenie dokumentacji osób korzystających z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym,
 • przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjnych w przedmiocie stanu rozpoznania potrzeb społecznych na terenie działania Ośrodka,
 • realizacja programów rządowych z zakresu pomocy społecznej,
 • współpraca przy analizie i ocenie potrzeb społecznych w celu sporządzania bilansów potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 • współpraca z Kierownikiem w celu prawidłowej realizacji budżetu w zakresie świadczeń pomocy społecznej poprzez dokonywanie analiz realizacji planu,
 • przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań w zakresie pomocy społecznej,
 • przygotowywanie wzorów decyzji administracyjnych w przedmiocie realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej,
 • prowadzenie komputerowej bazy danych klientów pomocy społecznej w Ośrodku i jej przetwarzanie dla potrzeb realizacji świadczeń,
 • przyjmowanie wniosków i wywiadów środowiskowych oraz przetwarzanie ich w komputerowych programach obowiązujących w Ośrodku,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej i innych ustaw obowiązujących w Ośrodku, jak również o umieszczenie podopiecznych w lokalnych placówkach opiekuńczych,
 • przygotowywanie decyzji i organizowanie pogrzebów zmarłych z terenu Gminy Siemień, którzy tego wymagają,
 • prowadzenie dokumentacji spraw związanych z realizacją świadczeń ubezpieczonych podopiecznych Ośrodka,
 • sporządzanie list wypłat i niezbędnych dokumentów do ich realizacji ,
 • przygotowywanie zaświadczeń klientów pomocy społecznej z zakresu pomocy społecznej,
 • przestrzeganie terminowości realizacji świadczeń.
 • 11

Do zadań i kompetencji pracownika księgowości należy:

 

 • rozliczanie rachunków do umów zleceń i umów o dzieło – naliczanie i przekazywanie podatków, obciążeń ZUS i składek zdrowotnych,
 • sporządzanie list płac pracowników Ośrodka,
 • sporządzanie przelewów dotyczących list płac ,
 • obliczanie, rozliczanie i przekazywanie co miesiąc do ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe za ubezpieczonych oraz składek na fundusz pracy,
 • sporządzanie comiesięcznych raportów rozliczeniowych ZUS DRA, RCA, RSA, RZA,
 • sporządzanie comiesięcznych raportów imiennych RMUA o pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracowników,
 • naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów emerytalno-rentowych (ZUS Rp-7),
 • 12

 

Do zadań kasjera należ

1)   prowadzenie kasy Ośrodka,

2)  dokonywanie wypłat wynagrodzeń pracowników ,zasiłków z pomocy społecznej

      oraz świadczeń rodzinnych,

3)  przyjmowanie wypłat z tytułu świadczonych usług opiekuńczych,

4)  systematyczne rozliczanie przyjętych wypłat poprzez odprowadzanie ich na

      właściwe konto bankowe,

5)  sporządzanie raportów kasowych z wpłat i wypłat,

6)  zabezpieczenie powierzonej gotówki oraz innych składników majątkowych przed

      kradzieżą ,zniszczeniem lub zagubieniem.

 

 • 13

Do zadań i kompetencji pracownika świadczeń rodzinnych należy:

 • analiza i ocena potrzeb w celu sporządzenia bilansów potrzeb w zakresie realizacji ustawy          o świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów,
 • planowanie i realizacja budżetu w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • współpraca z Kierownikiem i Głównym księgowym w celu prawidłowej realizacji budżetu w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez dokonywanie analiz realizacji planu,
 • przygotowywanie wzorów wszelkich typów decyzji administracyjnych w przedmiocie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • nadzór nad terminową realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i oraz kontrolowanie stopnia realizacji,
 • przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • kwalifikowanie wniosków o przyznanie świadczeń z zakresu ustawy o świadczeniach
 • prowadzenie dokumentacji spraw związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • prowadzenie teczek decyzyjnych klientów,
 • prowadzenie odpowiednich rejestrów dotyczących dokumentacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • prowadzenie komputerowej bazy danych osób ubiegających się o świadczenia z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz jej przetwarzanie dla potrzeb realizacji tych świadczeń,
 • sporządzanie list wypłat i niezbędnych dokumentów do realizacji przez dział księgowości,
 • miesięczne sporządzanie informacji niezbędnej do zapotrzebowania środków finansowych na realizację wypłat z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustalanie wysokości środków finansowych na wypłatę świadczeń z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz kosztów związanych z obsługa tych świadczeń, niezbędnej do opracowania rocznego planu działalności Ośrodka w tym zakresie.

 

 • 14

Do zadań i kompetencji pracownika do spraw dodatków  mieszkaniowych należy:

 • prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przyjmowania wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach,
 • kwalifikowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych,
 • naliczanie dodatków mieszkaniowych,
 • sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych
 • prowadzenie odpowiednich rejestrów dotyczących dodatków mieszkaniowych,
 • prowadzenie komputerowej bezy danych dotyczącej dodatków mieszkaniowych,
 • współpraca z pracownikami socjalnymi w celu udzielenia w uzasadnionych przypadkach kompleksowej pomocy,
 • 15

Do zadań  pracowników świadczących usługi opiekuńcze należy:

Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm./

Zakres świadczonych usług opiekuńczych obejmuje czynności:

 1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych:
 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego (bez generalnych porządków i mycia okien),
 • utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych,
 • przygotowywanie posiłków lub pomoc w ich przygotowaniu, z uwzględnieniem diety,
 • zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego (w pobliżu jego miejsca zamieszkania),
 • pomoc przy spożywaniu posiłków,
 • pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży,
 • zanoszenie i odbieranie bielizny pościelowej z pralni,
 • palenie w piecu oraz dostarczanie węgla i drewna do mieszkania podopiecznego,
 • przynoszenie wody oraz wynoszenie nieczystości,
 • zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept,
 • załatwianie spraw urzędowych,
  1. Opieka higieniczna
   • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (pomoc przy myciu i ubieraniu),
   • zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka,
   • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych – pomoc w dojściu do toalety.
  2. Zalecona przez lekarza pielęgnacja:
 • podawanie leków, okłady, nacieranie,
 • zmiana pozycji obłożnie chorego w łóżku w celu zapobiegania odleżynom i odparzeniom,
  1. W miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem:
 • organizowanie spacerów,
 • organizowanie czasu wolnego.
 • 16

Rozdział 4.

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 • 17

Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Ośrodku odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisami szczegółowymi i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Ośrodku.

 • 18
 1. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do sprawnego, rzetelnego i kulturalnego rozpatrywania indywidualnych skarg i wniosków obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:
  • niezwłocznego załatwiania spraw, a jeśli to niemożliwe do określenia terminu załatwienia,
  • udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów.
  • według potrzeb bieżącego informowania zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy.
 2. Rozpatrywanie spraw należy do pracownika merytorycznie odpowiedzialnego ze względu na przedmiot sprawy.
 3. Rozpatrywanie skarg i wniosków, dotyczących bieżącej działalności Ośrodka i podejmowanych przez pracowników działań przygotowują pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za określone czynności i przedstawiają je do akceptacji i podpisu Kierownika Ośrodka.
 4. Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku.
 5. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Kierownik Ośrodka.

Rozdział 5

Zasady podpisywania pism, decyzji i innych dokumentów.

 

 • 19
  1. Do podpisu wyłącznie przez Kierownika Ośrodka zastrzeżone są następujące dokumenty:
 • decyzje i postanowienia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • zarządzenia wewnętrzne,
 • korespondencja wychodząca, za wyjątkiem korespondencji, do podpisywania której Kierownik Ośrodka upoważnił inne osoby,
 • decyzje w sprawach osobowych pracowników Ośrodka,
 • sprawozdania, na których wymagany jest podpis Kierownika,
 • inne dokumenty zastrzeżone przepisami prawa.
  1. Pisma o których mowa w ust. 1 przygotowują, a następnie przedkładają do akceptacji i podpisu Kierownika pracownicy Ośrodka.
  2. Kierownik udziela i przyznaje:
 • urlopy pracownikom Ośrodka,
 • nagrody dla pracowników Ośrodka.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe.

 • 20
 1. Kierownik Ośrodka opracowuje zakresy czynności dla podległych im pracowników .
 2. Zakresy czynności o których mowa w ust. 1 podpisuje Kierownik Ośrodka.

 

 • 21

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie a dotyczące funkcjonowania Ośrodka ustala Kierownik w formie zarządzeń wewnętrznych.