Zasiłek Pielęgnacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kto może złożyć wniosek ?

 • rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny dziecka lub inna osoba upoważniona do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

Nie ma kryterium dochodowego.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie),
 • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

 • do 31.10.2018r. - 153 zł miesięcznie
 • od 01.11.2018r. do 31.10.2019r. - 184,42 zł miesięcznie
 • od 01.11.2019r. - 215,84 zł miesięcznie

Jak przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny?

 • Zasiłek przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie wydano na stałe zasiłek przyznaje się na czas nieokreślony
 • Zasiłek z tytułu ukończenia 75 roku przyznaje się do odwołania
 • Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

Wymagane dokumenty

Dokumenty dotyczące osoby uprawnionej: dokument tożsamości do wglądu pracownika, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów innych niż przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kserokopia, oryginał do wglądu).