Wsparcie Rodziny - gops siemień

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu

Wsparcie Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. W tym celu Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Współpraca z asystentem prowadzona jest na zasadzie dobrowolności. Asystent nie krytykuje rodziny. Odnosi się do niej z szacunkiem. Jednocześnie stara się znaleźć jej mocne strony. Spotyka się z rodziną w miejscu jej zamieszkania i wspólnie z nią opracowuje plan wychodzenia z trudnej sytuacji. W szczególnych przypadkach asystent rodziny zostaje przydzielony na mocy postanowienia Sądu.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:

W trakcie pracy z rodziną asystenci informują o dostępnych formach wsparcia instytucjonalnego organizowanego na terenie Gminy.

Rodziny objęte wsparciem asystenta korzystają z porad prawnych, terapeuty
ds. uzależnień od alkoholu, psychologa, pedagoga.

Obecnie funkcję asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemieniu pełni:

mgr Magdalena Cupryn

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Telefon kontaktowy: 83 354 71 61 (pokój nr 9)