Karta Dużej Rodziny - gops siemień

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu

Karta Dużej Rodziny

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Czym jest KDR
Program o nazwie Karta Dużej Rodziny oferuje rodzinom wielodzietnym system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z następujących zniżek ustawowych:

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.

Komu przysługuje
Beneficjentami programu są następujący członkowie rodziny wielodzietnej:


Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Opłaty
Karta jest przyznawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny w formie tradycyjnej (plastikowej) i/lub elektronicznej.
Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł w przypadku, gdy członek rodziny wielodzietnej po otrzymaniu karty w wybranej formie złoży wniosek o przyznanie dodatkowej formy karty. Na zasadzie przepisów przejściowych z opłaty za wydanie karty elektronicznej zwolnione są osoby, które z wnioskiem o przyznanie Karty Dużej Rodziny zwróciły się do 31 grudnia 2017 r., a wniosek o przyznanie dodatkowej formy karty złożą do 31 grudnia 2019 r.
Za wydanie duplikatu Karty pobiera się opłatę w wysokości 9,40 zł.

Warunki przyznania
Karta jest przyznawana:

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu pozostałych członków rodziny wielodzietnej osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która oświadczy, że jest umocowana do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do jej odebrania w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Wnioski w formie papierowej są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemieniu (pok. nr 4) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/.

Wymagane dokumenty
Podczas składania wniosku należy przedstawić w szczególności:Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentami do pobrania można znaleźć na stronie https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/.

Wzory dokumentów - pliki do pobrania
 
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (96.9 KB)
 
Objaśnienia do wniosku (40.5 KB)
 
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01 (83 KB)

 
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02 (81.3 KB)

 
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03 (81.6 KB)

 
Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04 (88.1 KB)

 
Instrukcja - jak wypełnić elektroniczny wniosek o aplikację mKDR? (2.8 MB)

 
Instrukcja - jak wypełnić wniosek o ZKDR-04? (856.6 KB)Przydatne linki: