Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Sprawy dotyczące świadczenia
wychowawczego (500+)
i świadczenia Dobry Start (300+)
będą realizowane w następujących
dniach:

poniedziałek, środa
7.30-15.30

wtorek
7.30-11.30

 

 

Informacja dotycząca obsługi klientów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemieniu.

 

   W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem,
w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą
o ograniczenie osobistych wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemieniu.

Niezbędną dokumentację, mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty
(na adres GOPS Siemień.ul.Stawowa 1B, 21-220 Siemień) lub platformy ePUAP

Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Dane kontaktowe znajdziecie Państwo również na stronie internetowej Ośrodka

telefon ogólny /83/ 3547158

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość dofinansowania z UE: 499.147,20 zł + wkład własny -88.084,80 zł

Łącznie = 587.232 zł.

 

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu rozpoczął realizację
projektu "Perspektywa-wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Tytuł Projektu: „Perspektywa -wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień”
Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu
Okres realizacji projektu: 01.04.2019 - 31.03.2021
Wartość dofinansowania z UE: 499.147,20 zł
 

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu
Adres: 21-220 Siemień, ul. Stawowa 1B
tel./fax. 83-3547161
mail: gops@siemien.pl

Cel projektu: Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób
wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez
realizacje kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji
społeczno zawodowej.
Uczestnicy projektu:
Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w szczególności:

a) osoby bierne zawodowo
b) osoby bezrobotne – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko
bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest
niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej
integracji o charakterze społecznym.
W ramach grupy docelowej co najmniej 10% ogółu uczestników stanowią osoby lub rodziny
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego
wykluczenia społecznego.
Oferowane wsparcie:
1. Praca socjalna świadczona na rzecz 24 uczestników projektu.
2. Aktywna integracja (przeprowadzenie diagnozy potrzeb z IPD przez doradcę zawodowego
-24 os. x 6 godz.)
3. Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych i Osobistych (40 godz. x 2 gr)i Trening
Kompetencji Zawodowych (40 godz. x 2 gr.)
4. Warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania konfliktów(16 godz. x 2
gr.)
5.Wsparcie psychologiczne indywidualne 24 os. x 4 godz.
6.Pośrednictwo zawodowe- 6 godz. x 24 os.
7. Szkolenie zawodowe 120 godz./osobę x 24 os.(pełen zakres)
8. Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego odżywiania(16 godz. x 24 os.)
9. Pośrednictwo pracy(4 godz. x 24 os.)

Oferowane wsparcie towarzyszące:
- stypendium szkoleniowe i stażowe
- ubezpieczenie NNW
- badania lekarskie
- pełne wyżywienie
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe

- atrakcyjne materiały szkoleniowe
-zasiłki i pomoc w naturze
- opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej
-możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień

REKRUTACJA
Rekrutacja jest prowadzona od 26.04.2019 r. w sposób ciągły aż do zebrania się grupy 12
uczestników projektu.