Statut - gops siemień

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu

Statut

Statut

Gminnego Ośrodka pomocy  Społecznej

 w Siemieniu.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
 3. Niniejszego Statutu.         

Ośrodek  realizuje zadania gminy określone przepisami ustawy:

 

 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Siemień nie posiadającą osobowości prawnej,

    utworzoną w formie jednostki budżetowej w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy

    społecznej.

 1. Siedzibą Ośrodka jest budynek administracyjny Urzędu Gminy w Siemieniu.
 2. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Siemień.
 3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z napisem:

  „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

    21-220  Siemień, ul. Stawowa 1b

    tel.(83)354-71-58

    woj. lubelskie”

 

 1. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają przepisy w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.
 2. Gmina Siemień zapewnia warunki działalności i rozwoju Ośrodka odpowiadające jego zadaniom, a w szczególności: lokal, środki na wyposażenie i prowadzenie działalności statutowej.

 

Rozdział 2

Struktura Organizacyjna Ośrodka

 

 1. Ośrodek jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnionych.
 2. Kierownik Ośrodka kieruje działalnością Ośrodka oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
 3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Siemień, który jest jednocześnie jego zwierzchnikiem służbowym.
 4. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy Kodeksu pracy, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 5. Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka wobec wszystkich władz, organów, instytucji i osób trzecich.
 6. Dla realizacji zadań statutowych Kierownik Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
 7. Kierownik Ośrodka lub upoważnieni pracownicy Ośrodka wydają decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustaw określonych w § 1, w oparciu o posiadane upoważnienia i pełnomocnictwa.

 

 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska:

      1) kierownik GOPS,

      2) główny księgowy,

      3) pracownicy socjalni,

      4) kasjer ,

      5) opiekunki domowe,

      6) pracownik ds. świadczeń rodzinnych,

      7) asystenci rodzinni .

 1. Odpowiednio do uzasadnionych potrzeb Ośrodka oraz możliwości finansowych w Ośrodku mogą być zatrudnione inne osoby w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 2. Szczegółową organizację i zakres działania oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka ustalony przez Kierownika .
 3. 4. Porządek wewnętrzny, a także związane z procesem pracy prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników ustala Kierownik Ośrodka w regulaminie pracy ustalonym w drodze zarządzenia.

 

Rozdział 3

Cele i zadania Ośrodka

Celem działania Ośrodka jest:

 

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do kompetencji gminy (zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę), zapewniając odpowiednią infrastrukturę dla realizacji tych zadań oraz środki na wynagrodzenia pracowników.

 

 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należą:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

     2) sporządzanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej;

     3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

     4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

     5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

     6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

     7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia    zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

      8)  przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

      9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi  matką, ojcem lub rodzeństwem;

     10) praca socjalna;

     11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

     12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

     13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

14) dożywianie dzieci;

     15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

     16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tych domu;

17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

     18) sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

      19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

      20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

      21 ) Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej.

 

 1. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek należą:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz  kierowanie do nich osób wymagających opieki;

3) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie   zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

 

 1. Do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie realizowanych przez Ośrodek należą:

      6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,     posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt     tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7)  wypłacanie wynagradzania za sprawienie opieki.

 

 1. Obok zadań określonych w § 7 ust. 1 – 3 niniejszego Statutu, Ośrodek realizuje w imieniu Gminy Siemień inne zadania publiczne, w tym również zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, a wynikające z następujących ustaw:

 

Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i samorządowej współpracując  z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Ośrodka

 

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową.
 2. Działalność Ośrodka finansowana jest odpowiednio:

1) w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – z budżetu państwa;

2) w zakresie realizacji zadań własnych gminy – z budżetu gminy.

 1. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok budżetowy przez Kierownika Ośrodka.
 2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
 4. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.
 5. Obsługę finansowo – księgową jednostka prowadzi samodzielnie.

Rozdział  5

Nadzór i kontrola

 

 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Siemień.
 2. W zakresie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Ośrodek, postępowania nadzorcze i kontrolne prowadzi Wojewoda Lubelski.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.